Regulamin

   szkoleń online organizowanych przez Fundację Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki

1.
Organizator

 1. Organizatorem szkoleń online jest Fundacja Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 71, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000856513, NIP: 5472220438, REGON: 386854148.

2.
Oferta

 1. Organizator realizuje szkolenia online w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem szkoladendrologii.pl
 2. Oferta określa: program, termin oraz wysokość opłaty za udział w szkoleniu.

3.
Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc, poprawne i zgodne ze stanem rzeczywistym wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora oraz uiszczenie opłaty do dnia wskazanego przez Organizatora.
 2. Przesłanie formularza oraz uiszczenie opłaty jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie i ma charakter umowy wiążący obydwie strony szkolenia.

4.
Opłaty

 1. Płatności za udział w wydarzeniu dokonuje się na podstawie zgłoszenia i przekazanej faktury z czternastodniowym terminem płatności. Faktura wystawiana jest z datą sprzedaży przypadającą na dzień zgłoszenia.
 2. Uczestnik ma możliwość wskazania innego sposobu zapłaty. Chęć zmiany należy zgłaszać informując o tym w uwagach formularza zgłoszeniowego.
 3. Organizator może wprowadzać zniżki lub promocje na udział w szkoleniu, zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie.

5.
Rezygnacja

 1. Bezpłatnej rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać do 7 dni przed terminem wydarzenia informując o tym w formie pisemnej (mailowej).
 2. Rezygnacja w krótszym terminie lub nieobecność na wydarzeniu, skutkuje naliczeniem 50% kosztów. W indywidualnych przypadkach możliwe jest naliczenie mniejszych kosztów.

6.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia wydarzenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników lub w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, o czym poinformuje uczestników najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem wydarzenia.
 2. W przypadku dokonania przedpłaty przez uczestnika, który nie będzie mógł wziąć udziału w zaproponowanym nowym terminie, Organizator niezwłocznie zwróci wpłacone środki.
 3. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem.

7.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest (ADO): Fundacja Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 71, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: sekretariat@szkoladendrologii.pl.
 2. ADO przetwarza przekazane dane osobowe z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.
 3. Dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, na potrzeby prowadzenia listy obecności, ewidencji oraz dokumentacji prowadzonego szkolenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w wydarzeniu.
 4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych szkoleniach realizowanych przez Fundację Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki.
 5. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zakończenia szkolenia. W wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator może archiwizować dane lub przekazać je osobom trzecim w celu archiwizacji, dokumentacji lub rozliczenia przeprowadzanego szkolenia. Dane osobowe nie będą profilowane, przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazywane podmiotom trzecim spoza Unii Europejskiej.
 6. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także żądania ich usunięcia. Uczestnikom przysługuje również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.