Program EE

Przedmiot: Podstawy ekologii
Prowadzący: dr Wojciech Zarzycki

Cel zajęć: Wprowadzenie do ekologii jako dziedziny naukowej wraz z niezbędnym przyswojeniem przez uczestnik podstawowych pojęć i prawidłowej terminologii. Zdobyte w tensposób podstawy muszą stanowić punkt wyjścia przy projektowaniu zajęć przyrodniczych, zapewniając w ten spoób ich poprawność merytoryczną

  Zakres treści
 • ekologia a edukacja ekologiczna - definicje
 • podstawowe pojęcia i najważniejsze teorie w ekologii
 • poziomy różnorodności biologicznej
 • adaptacje organizmów
 • gatunki zwornikowe
 • dobór naturalny a specjacja gatunków
 • ekosystem i obieg materii

Zajęcia będą miały charakter wykładów konwersatoryjnych, ćwiczeń i zajęć terenowych. Zaliczenie: egzamin

Przedmiot: Różnorodność biologiczna w Polsce
Prowadzący: mgr Mariusz Simka

Cel zajęć: zapoznanie studentów ze sposobami identyfikacji organizmów oraz metodyką posługiwania się kluczem do oznaczania, a także podstawowymi pojęciami z zakresu ich klasyfikacji (taksonomii).

  Zakres treści
 • przegląd najważniejszych grup organizmów występujących w Polsce
 • rodzaje kluczy do oznaczania
 • aplikacje mobilne w identyfikacji gatunkowej
 • podstawy klasyfikacji organizmów Zajęcia będą miały charakter terenowy i stacjonarny

Przedmiot  Dendrologia w edukacji ekologicznej
Prowadzący: mgr inż. Robert Sobolewski

Cel zajęć: zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu identyfikacji drzew oraz roli drzew w ekosystemach miejskich, zarówno ekologicznej, jak i krajobrazowej.

  Zagadnienia
 • iWarunki miejskie jako miejsce wzrostu i rozwoju drzew i krzewów.
 • Ochrona drzew pomnikowych na terenach zurbanizowanych.
 • Zieleń zabytkowa
 • Pomniki przyrody w skali krajowej i regionalnej
 • Drzewa i krzewy w krajoznawstwie i turystyce
 • Pozyskiwanie danych o drzewach dla celów edukacyjnych
 • Drzewa i zieleń a adaptacja do zmian klimatu.
 • Wpływ zieleni, drzew i krzewów na warunki mikroklimatyczne w mieście
 • Zieleń alternatywna: zielone dachy i ściany i ich rola w adaptacji do zmian klimatu
 • Podstawy projektowania ogrodów edukacyjnych.

Przedmiot: Ekologia lasów 
Wykładowca: dr inż. Tomasz Skrzydłowski

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczniów z zagadnieniami związanymi z istotą lasu oraz warunkami jego istnienia, wzajemne stosunki pomiędzy lasem a otoczeniem, zespołowe życie roślin i zwierząt, typologia lasów i siedlisk leśnych, ekologiczna funkcja lasów.

Zajęcia z ekologii lasów dotyczyć będą różnych aspektów funkcjonowania lasów: świerczyn, buczyn, olszyn, jaworzyn, a także lasów z innych stref geograficznych. Omówiona zostanie kwestia wymagań siedliskowych drzew, wymagań świetlnych, wzajemnych relacji między drzewami w drzewostanie, mechanizmy powstawania odnowień naturalnych, relacje drzew (pasożytnicze, symbiotyczne itp.) z innymi organizmami -grzybami, ssakami, ptakami.

Zakres materiału: wykłady, ćwiczenia w terenie, case study.

Przedmiot: Oddziaływanie człowieka na klimat, globalne ocieplenie
Prowadzący:

Cel zajęć: wskazanie naukowych podstaw globalnego ocieplenia, jego przyczyn, skutków i możliwości walki z nim.

Zakres treści:

 • Naukowe dowody i mity związane z globalnym ociepleniem
 • Jak rozmawiać z osobami negującymi globalne ocieplenie i jego antropogeniczny charakter?
 • Zmiany klimatu w przeszłości geologicznej i historycznej
 • Różnice między pogodą a klimatem, anomalie klimatyczne
 • Przyrodnicze i społeczne skutki globalnego ocieplenia
 • Czy można zatrzymać globalne ocieplenie?

Przedmiot: Metodologia zajęć z edukacji ekologicznej
Prowadzący: mgr Magdalena Zarzycka

Cel: zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej od strony formalnej.

Podstawę przedmiotu będzie stanowić omówienie przykładowych scenariuszy zajęć, wskazanie złych i dobrych praktyk w nich stosowanych, a także wskazanie miejsca edukacji ekologicznej w programie nauczania. Przedstawione zostaną zasady edukacji ekologicznej, których przestrzeganie jest gwarantem prowadzenia skutecznych i poprawnych zajęć.

W trakcie zajęć studenci poznają nie tylko pomysły na konkretne zajęcia, ale również metodologię różnych form ich prowadzenia, zwłaszcza zajęć terenowych i eksperymentów, a także sposobów alternatywnych, np. grywalizacji. Po odbytym kursie student powinien potrafić zaprojektować własne zajęcia przyrodnicze, zarówno terenowe, jak i stacjonarne.

Przedmiot: Technologie cyfrowe w edukacji
Prowadzący: dr Wojciech Zarzycki

Cel zajęć: “unowocześnienie” zajęć przyrodniczych z wykorzystaniem narzędzi rozszerzającymi klasyczną metodykę ich prowadzenia w sposób przemawiający do współczesnej młodzieży; nabycie umiejętności prowadzenia zajęć online -z pozornie nieprzystającej do niej dziedziny

  Zakres treści:
 • Wykorzystanie aplikacji mobilnych w zajęciach terenowych
 • Środowisko GIS jako sposób pozyskiwania i zbierania danych przyrodniczych
 • Pozyskiwanie i korzystanie z darmowych danych przestrzennych: zdjęć lotniczych, szczegółowych map topograficznych, map archiwalnych itp.
 • Metodologia prowadzenia multimedialnych zajęć edukacyjnych
 • Projektowanie zajęć on-line
 • Film nagrany smartfonem jako metoda dydaktyczna
 • Najciekawsze strony i programy do wykorzystania w trakcie zajęć

Przedmiot: Ochrona przyrody
Prowadzący: dr Wojciech Zarzycki

Cel: nabycie biegłości w polskim systemie ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności dla potrzeb edukacji ekologicznej.

  Zakres treści:
 • Przegląd aktów prawnych regulujących system ochrony przyrody w Polsce
 • Formy ochrony przyrody i prawne możliwości prowadzenia w nich edukacji
 • Przegląd obszarów chronionych w Polsce
 • Obszary chronione w okolicach Bielska-Białej - zajęcia terenowe
 • Pedagogika w edukacji ekologicznej
 • Zakres zajęć: praktyka opiekuńczo-wychowawcza w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Metody komunikacji i organizacja zajęć w zależności od rodzaju grupy. Edukacja przyrodnicza jako podstawa metod Montessori i Waldorfskiej.

Pedagogika w edukacji ekologicznej

  Zakres zajęć: praktyka opiekuńczo-wychowawcza w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Metody komunikacji i organizacja zajęć w zależności od rodzaju grupy. Edukacja przyrodnicza jako podstawa metod Montessori i Waldorfskiej.

Przedmiot: Marketing ekologiczny

Marketing ekologiczny - marketing ekologiczny jako trend wykorzystywany do promocji produktów w świadomy i zrównoważony sposób. Marketing ekologiczny w praktyce - dobre i złe przykłady kampanii CSR w marketingu ekologicznym, pozyskiwanie funduszy w ramach projektów zrównoważonego rozwoju.

Przedmiot: Projektowanie ścieżek edukacyjnych i tablic informacyjnych

Cel zajęć: wyrobienie w studentach odpowiednich wzorców dotyczących przygotowania poprawnych merytorycznie materiałów edukacyjnych, związanych z przyrodą.

  Zakres treści:
 • Rodzaje, formy i znaczenie ścieżek edukacyjnych
 • Przegląd istniejących tablic edukacyjnych, dobre i złe nawyki w ich tworzeniu
 • Półprawdy i kłamstwa czyli tablice edukacyjne w służbie propagandy
 • Możliwości pozyskania finansowania
 • Przygotowanie własnej ścieżki edukacyjnej

Gospodarka odpadami
Prowadzący: mgr inż. Jan Krzeptowski

Cel: zapoznanie uczestników z metodami segregacji i recyklingu odpadów, a także ich znaczenia we współczesnym świecie.

  Zakres treści:
 • Problem odpadów w ujęciu globalnym i ich oddziaływanie na ekosystemy
 • Segregacja i przetwarzanie śmieci
 • Less waste i zero waste
 • Upcycling

Przedmiot: Edukacja ekologiczna w parkach narodowych
Prowadzący mgr inż. Jan Krzeptowski

Cel zajęć: zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami, związanymi z działalnością edukacyjną w parkach narodowych w Polsce i na świecie.

  Zagadnienia
 • Wolontariat w ochronie przyrody (podstawy prawne i praktyczne aspekty organizacji wolontariatu)
 • Etyka środowiskowa w turystyce i rekreacji (Leave No Trace)
 • Podstawy interpretacji dziedzictwa (heritage interpretation)

Przedmiot: Oddziaływanie człowieka na środowisko
Prowadzący: dr Wojciech Zarzycki

Cel zajęć: dyskusja na tematy kluczowe do zrozumienia oddziaływania człowieka na środowisko. Nie będzie to kolejny przedmiot z twardą wiedzą, a okazja do zadawania pytań i omawianie kwestii, które studenci uznają za stosowne. Głównym celem jest ukształtowanie sposobu myślenia, uwzględniającego fakt, że każda działalność człowieka ma swój środowiskowy efekt, a wszystkie elementy ekosystemu światowego są ze sobą powiązane.

  Zakres treści:
 • Rozwój zrównoważony -definicja, znaczenie i krytyka
 • Koncepcja usług ekosystemowych
 • Zmiany w biocenozach pod wpływem działalności człowieka, gatunki inwazyjne
 • Znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka, jej zagrożenia i skutki zaniku
 • Wpływ hodowli przemysłowej na ekosystemy
 • Postawy służące zachowaniu różnorodności biologicznej
 • Forma zajęć: konwersatorium