Program

Kierunek Edukator Ekologiczny

Przedmiot: Podstawy ekologii

Prowadzący: dr Mariusz Simka, mgr inż. Jan Krzeptowski-Sabała

Cel zajęć: Wprowadzenie do ekologii jako dziedziny naukowej wraz z niezbędnym przyswojeniem przez uczestników podstawowych pojęć i prawidłowej terminologii.

Zakres treści:
– ekologia a edukacja ekologiczna – definicje

– podstawowe pojęcia i najważniejsze teorie w ekologii
– poziomy różnorodności biologicznej
– adaptacje organizmów
– gatunki zwornikowe
– dobór naturalny a specjacja gatunków
– ekosystem i obieg materii

Przedmiot: Człowiek a zmiana klimatu

Prowadzący: mgr Piotr Ziegler

Cel zajęć: wskazanie naukowych podstaw globalnego ocieplenia, jego przyczyn, skutków i możliwości walki z nimi.

Zakres treści:
– naukowe dowody i mity związane z globalnym ociepleniem
– jak rozmawiać z osobami negującymi globalne ocieplenie i jego antropogeniczny charakter
– zmiany klimatu w przeszłości geologicznej i historycznej
– różnice między pogodą a klimatem, anomalie klimatyczne
– przyrodnicze i społeczne skutki globalnego ocieplenia
– mitygacja zmian klimatycznych – zmiany indywidualne i systemowe

– czy można zatrzymać globalne ocieplenie?

Przedmiot: Gospodarka odpadami 

Prowadzący: mgr inż. Jan Krzeptowski-Sabała

Cel zajęć: zapoznanie uczestników z metodami segregacji i recyklingu odpadów, a także ich znaczenia we współczesnym świecie.

Zakres treści:
– problem odpadów w ujęciu globalnym i ich oddziaływanie na ekosystemy
– segregacja i przetwarzanie śmieci
less waste i zero waste
upcycling

Przedmiot: Edukacja ekologiczna w parkach narodowych

Prowadzący: mgr inż. Jan Krzeptowski-Sabała

Cel zajęć: zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami związanymi z działalnością edukacyjną w parkach narodowych w Polsce i na świecie.

Zakres treści:
– wolontariat w ochronie przyrody - podstawy prawne, aspekty
praktyczne organizacji wolontariatu
– etyka środowiskowa w turystyce i rekreacji (Leave No Trace)
– podstawy interpretacji dziedzictwa (heritage interpretation)

Przedmiot: Pedagogika w edukacji ekologicznej

Prowadzący: mgr Joanna Kubiak (Przyrodnicza Mama)

Cel zajęć: nabycie wiedzy na temat różnych metod nauczania; metody kształtowania podstaw prośrodowiskowych od najmłodszego dzieciństwa.

Zakres treści:
– edukacja przyrodnicza dla najmłodszych

– znaczenie kontaktu z przyrodą w rozwoju osobniczym
– praktyka opiekuńczo-wychowawcza w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
– metody komunikacji i organizacja zajęć w zależności od rodzaju grupy
– edukacja przyrodnicza jako podstawa metod Montessori i Waldorfskiej.

Przedmiot: Metodologia zajęć z edukacji ekologicznej

Prowadzący: dr Magdalena Zarzycka/ dr Wojciech Zarzycki 

Cel zajęć: zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej od strony formalnej.

Zakres treści:
– omówienie przykładowych scenariuszy zajęć, wskazanie złych i dobrych praktyk
 – wskazanie miejsca edukacji ekologicznej w programie nauczania
– zasady edukacji ekologicznej, których przestrzeganie jest gwarantem prowadzenia skutecznych i poprawnych zajęć
– pomysły na konkretne zajęcia, metodologia prowadzenia zajęć terenowych
– i eksperymentów, a także sposobów alternatywnych, np. grywalizacji
– niskobudżetowe zajęcia z edukacji ekologicznej.

Przedmiot:  Oddziaływanie człowieka na środowisko

Prowadzący: dr Wojciech Zarzycki 

Cel zajęć: dyskusja na tematy kluczowe do zrozumienia oddziaływania człowieka na środowisko.

Zakres treści:
– rozwój zrównoważony – definicja, znaczenie i krytyka

– koncepcja usług ekosystemowych
–zmiany w biocenozach pod wpływem działalności człowieka,
– znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka, jej zagrożenia i skutki zaniku
– wpływ hodowli przemysłowej na ekosystemy
– postawy służące zachowaniu różnorodności biologicznej
– rzetelne źródła informacji naukowych.

Przedmiot: Zajęcia terenowe

Prowadzący: dr Wojciech Zarzycki 

Zagadnienia:
– metody prowadzenia edukacji przyrodniczej w terenie

– przygotowanie merytoryczne a improwizacja w zajęciach przyrodniczych
– miasto jako obiekt zajęć przyrodniczych
– miasto jako ekosystem
– różnorodność przyrodnicza na obszarze miast – najpospolitsze gatunki i ich znaczenie