Plan zajęć 2023


Harmonogram zajęć Edukator Ekologiczny rocznik 2023

Data 
Przedmiot 
Miejsce zajęć
Prowadzący
30.09/1.10.2023
Rozpoczęcie kursu – tematy organizacyjne. Podstawy ekologii: Wprowadzenie do ekologii jako dziedziny naukowej wraz z niezbędnym przyswojeniem przez uczestników podstawowych pojęć i prawidłowej terminologii (16h). 
online
dr Mariusz Simka
14/15.10.2023
Podstawy ekologii (8h). Gospodarka odpadami: zapoznanie uczestników z metodami segregacji i recyklingu odpadów, a także ich znaczenia we współczesnym świecie (4h). Edukacja ekologiczna w parkach narodowych: zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami związanymi z działalnością edukacyjną w parkach narodowych w Polsce i na świecie (4h).
Tatrzański Park Narodowy 
mgr inż. Jan Krzeptowski-Sabała
28.10.2023
Człowiek a zmiana klimatu: wskazanie naukowych podstaw globalnego ocieplenia, jego przyczyn, skutków i możliwości walki z nimi (8h).
online
mgr Piotr Ziegler
29.10.2023
Pedagogika w edukacji ekologicznej: nabycie wiedzy na temat różnych metod nauczania; metody kształtowania podstaw prośrodowiskowych od najmłodszego dzieciństwa (6h). System gospodarki odpadami komunalnymi "od kuchni" (2h).
online
mgr Joanna Kubiak (Przyrodnicza Mama)/Magdalena Piotrzkowska
18/19.11.2023
Metodologia zajęć z edukacji ekologicznej: zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej od strony formalnej (16h).
online
dr Magdalena Zarzycka/dr Wojciech Zarzycki
25/26.11.2023
Oddziaływanie człowieka na środowisko: dyskusja na tematy kluczowe do zrozumienia oddziaływania człowieka na środowisko. Nie będzie to kolejny przedmiot z twardą wiedzą, a okazja do zadawania pytań i omawianie kwestii, które uczestnicy uznają za stosowne. Głównym celem jest ukształtowanie sposobu myślenia, uwzględniającego fakt, że każda działalność człowieka ma swój środowiskowy efekt, a wszystkie elementy ekosystemu światowego są ze sobą powiązane (8h). Podsumowanie zdobytej wiedzy – zajęcia terenowe – zaliczenie praktyczne (8h).
Bielsko-Biała
dr Wojciech Zarzycki